“Det viktigaste är att vara närvarande som pappa. Pappaträffarna ger oss den möjligheten.” Det säger Eduardo, en av Svenska med babys deltagare.

Svenska med baby har under de snart elva år föreningen funnits lockat långt fler mammor än pappor till verksamheten. Aktiviteter och sammankomster för föräldrar lockar nästan uteslutande mammor. Pappor generellt, och nyanlända och utlandsfödda pappor specifikt, är svåra att engagera i föräldrastödsprogram och föräldrasammankomster. Vi vet hur viktigt det är med två engagerade vårdnadshavare för möjligheten till en trygg uppväxt. Ett jämställt föräldraskap är en grundförutsättning för att uppfylla många av barnkonventionens artiklar. Denna betydelsefulla dynamik förutsätter förstås att barnet har förmånen att ha två föräldrar. 

En studie visar att barn som har starka band till sina fäder vid 1-årsåldern har bättre sociala förmågor två år senare, jämfört med barn med sämre band till sina pappor. En annan studie visar att pappors engagemang i sina barns liv hade en positiv effekt på barnens kognitiva, språkliga och motoriska utveckling. Det är därför viktigt att uppmuntra och stödja pappors deltagande i barnens liv från tidig ålder. 

Trots all kunskap i ämnet är spridningen fortfarande stor när det handlar om hur pappor tar ut föräldraledighet. Var femte pappa tar inte ut en enda föräldrapenningdag innan barnet har fyllt två år. Och hela vart tredje barn i Sverige har en pappa som tar ut färre dagar än 30 dagars föräldraledighet, detta trots att 90 dagar är bundna till vardera förälder. Enligt forskningsrapporten Den moderna papparollen – ett faderskap i förändring (Lina Alden och Anne Boschini) behövs det riktade insatser för att få fler pappor att ta ut föräldraledighet. En möjlighet som lyfts fram i rapporten, för att säkerställa att papporna kommer in tidigt i barnens liv, är fler insatser som är riktade just till pappor. Helst redan på BVC.

Svenska med baby är en av väldigt få aktörer som anordnar träffar för barn och pappor med olika bakgrund. Sedan 2021 har vi arrangerat pappaträffar, där pappor som ännu inte är etablerade i Sverige möter pappor som är etablerade. Tillsammans med barnen får de prova på olika aktiviteter, samtala om papparollen och jämställdhet, leka och utöka sitt nätverk. Sammanlagt har vi haft 137 pappaträffar med 3150 deltagartillfällen med barn och deras pappor. Mer än hälften av papporna var nya i Sverige. 

Terminens pappaträffar är slut för i år, men i början av nästa år börjar vi igen. Träffarna  kommer bland annat att finnas i Hässelby, Vällingby, Blackeberg, Skärholmen och Fisksätra. Svenska med babys pappaträffar är fantastiska och de deltagande papporna kommer oftast tillbaka, träff efter träff. Det är ett gott betyg. Men vi vill göra än mer. Vi vill starta flera grupper, nå ut än bredare, engagera fler gruppledare. Vi vill också belysa det behov som finns, det som samhället inte riktigt lyckas tillfredsställa. Hur kan vi göra det tillsammans?Pin It on Pinterest

Share This